PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door A Fashion 4 Real Estate conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Als verwerkingsverantwoordelijke is A Fashion 4 Real Estate verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens?

A Fashion 4 Real Estate verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, IP-adres); en

 • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer).

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wanneer u met ons per e-mail communiceert of indien u uw persoonsgegevens via onze website aan A Fashion 4 Real Estate overmaakt door het invullen van ons contactformulier dan zal A Fashion 4 Real Estate deze gegevens vanzelfsprekend enkel verwerken voor dit doel en de verdere opvolging ervan.

Zo zal A Fashion 4 Real Estate de gegevens per e-mail of van het contactformulier enkel gebruiken om met u contact op te nemen en te houden naar aanleiding van de door u gestelde vraag of het verder opvragen van informatie.

A Fashion 4 Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

A Fashion 4 Real Estate verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze dienstverlening:

 • met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of ter voorbereiding hiervan;

 • op basis van de toestemming die u ons gaf; en/of

 • op basis van een gerechtvaardigd belang dat A Fashion 4 Real Estate heeft om uw persoonsgegevens nog gedurende enige tijd verder te verwerken voor mogelijke opvolging.

Uw gegevens zullen enkel verwerkt worden door Kimberly Vandeput.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, deelt A Fashion 4 Real Estate in het kader van de behandeling van uw dossier uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;

 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden steeds op de cloud van A Fashion 4 Real Estate verwerkt.

A Fashion 4 Real Estate sloot hiervoor een gegevensverwerkingsovereenkomst met de beheerder.

De beheerder neemt hierbij alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte?

 

Uw persoonsgegevens zullen geen voorwerp uitmaken van internationale doorgifte vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Welke rechten heeft u tegenover ons in verband met uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om aan A Fashion 4 Real Estate te vragen welke persoonsgegevens A Fashion 4 Real Estate van u verwerkt en waarvoor, om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, om uw gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen, om de verwerking van uw gegevens te beperken, om u te verzetten tegen gebruik voor direct marketingdoeleinden, en om uw persoonsgegevens naar een derde partij in een machine-leesbare vorm over te dragen.

Indien u vragen, klachten en/of opmerkingen heeft bij de wijze waarop A Fashion 4 Real Estate uw persoonsgegevens verwerkt dan kan u steeds met ons contact opnemen (kimberly@afashion4realestate.com).

Automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die u aan A Fashion 4 Real Estate verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Om onze website te bekijken moet u geen persoonsgegevens meedelen: wel kan er gebruik gemaakt worden van cookies. A Fashion 4 Real Estate gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren.

U kan het gebruik van deze cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen: daardoor is het wel mogelijk dat u niet meer alle functies van onze website kan gebruiken.

PRIVACY STATEMENT

 

This Privacy Statement provides you with detailed information regarding the protection of your personal data by A Fashion 4 Real Estate in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC.

As controller, A Fashion 4 Real Estate is responsible for processing your personal data in the context of our services. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about what personal data we process about you, the reasons for which we process and share this data, how long we keep it and how you can exercise your rights.

Which personal data?

A Fashion 4 Real Estate processes different categories of personal data, including:

 • identification data (e.g. name, first name, IP address); and

 • contact details (eg postal and email address, telephone number).

 

What do we do with your personal data?

When you communicate with us by e-mail or if you transfer your personal data to A Fashion 4 Real Estate via our website by filling in our contact form, A Fashion 4 Real Estate will of course only process this data for this purpose and further follow-up. . For example, A Fashion 4 Real Estate will only use the data by e-mail or from the contact form to contact and keep in touch with you in response to the question you have asked or to request further information. A Fashion 4 Real Estate does not store your personal data longer than necessary for the purpose for which it was provided or required by law.

Can we process your personal data?

A Fashion 4 Real Estate collects and uses your personal data insofar as necessary in the context of our services:

 • with a view to the performance of an agreement or in preparation thereof;

 • based on the consent you gave us; and / or

 • on the basis of a legitimate interest that A Fashion 4 Real Estate has to continue to process your personal data for some time for possible follow-up.

Your data will only be processed by Kimberly Vandeput.

Who do we share your personal data with?

To fulfill the aforementioned purposes, A Fashion 4 Real Estate only communicates your personal data in the context of the handling of your file to: financial and judicial authorities, government or public authorities, upon request and to the extent permitted by law; certain regulated professions such as lawyers, notaries or auditors.

 

Where are your personal data processed?

Your personal data is always processed on the cloud of A Fashion 4 Real Estate. A Fashion 4 Real Estate concluded a data processing agreement with the manager for this purpose. The manager hereby takes all appropriate technical and organizational measures to guarantee the security of your personal data. Are your data transferred to third countries outside the European Economic Area?

What rights do you have against us in relation to your personal data?

You always have the right to ask A Fashion 4 Real Estate which personal data A Fashion 4 Real Estate processes about you and for what purpose, to correct incorrect or incomplete data, to delete your data in certain circumstances, to prevent the processing of your data. to object to use for direct marketing purposes, and to transfer your personal data to a third party in a machine-readable form. If you have questions, complaints and / or comments about the way in which A Fashion 4 Real Estate processes your personal data, you can always contact us (kimberly@afashion4realestate.com). Automatic decision making The personal data you provide to A Fashion 4 Real Estate will not be used for automatic decision-making, including profiling.

 

Cookies

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer's hard drive. You do not need to provide any personal data to view our website, although cookies may be used. A Fashion 4 Real Estate uses cookies to improve your user experience and to make our website function better. You can refuse the use of these cookies by selecting the correct settings in your browser: this may prevent you from using all functions of our website.