Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018 bij het gebruik van de website “www.afashion4realestate.com (hierna genoemd 'website').

 

Wat voor informatie verwerft deze website

Persoonlijke informatie (bijv. e-mailadres, voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer - hierna genoemd 'gegevens' of 'persoonlijke gegevens' die door de gebruikers worden beschikbaar gesteld tijdens de inschrijving op de website (bijv. in het kader van een contactaanvraag of het versturen van informatiebrieven); persoonsgegevens die worden verstuurd door de internetbrowser van de gebruikers van zodra ze toegang hebben tot de website en die geregistreerd worden in de journaalbestanden, ook wel de journaalservers genoemd. Deze gegevens omvatten: IP-adres (protocoladres van het internet) van de gebruikte computer; de naam van de geraadpleegde pagina; de datum en het uur van het bezoek; de gebruikte URL van waaruit de gebruiker toegang heeft tot de pagina; het aantal doorgeseinde gegevens; het informatiebericht dat de toegang tot de pagina bevestigt; het identificatienummer van de sessie.

 

Met welk doel wordt deze informatie verwerft

het beantwoorden van de vragen van de gebruikers (bijvoorbeeld het beheer van de contactaanvragen, wedstrijden, beheer van de contactaanvragen van de elektronische nieuwsbrieven met publicitaire informatie over onroerend goed); de inschrijving van de gebruikers op de website mogelijk te maken; de technische administratie van de website en zijn operationele functies, inbegrepen de oplossing van technische problemen, de statistieke analyses, de tests en de research; elk bedrog of elk onrechtmatig gebruik op de website of gerelateerd aan de website te verhinderen; voldoen aan de eisen van de kracht zijnde wetgeving, om de veiligheid van eenieder te verzekeren, de rechten en eigendommen van deze website te beschermen en fouten, technische- en veiligheidsproblemen te vermijden.

 

Aard van de terbeschikkingstelling van de persoonsgegevens en gevolgen van de weigering

De persoonsgegevens worden vrijwillig ter beschikking van de gebruiker gesteld. Het is uitsluitend de gebruiker die beslist of hij de persoonsgegevens ter beschikking zal stellen en kan later zijn toestemming voor de verwerking van de reeds ter beschikking gestelde persoonsgegevens intrekken.
Wanneer u uw informatie wilt intrekken, kan u dit te kennen geven via kimberly@afashion4realestate.com. De herroeping kan de onmogelijkheid van het gebruik van enkele functies de website tot gevolg hebben.

 

Verwerkingsmodaliteiten

De persoonsgegevens van de gebruiker worden slechts gebruikt op voorwaarde dat hun verwerking noodzakelijk is en ze worden uitsluitend elektronisch verwerkt, onder meer voor: de inzameling, inschrijving, organisatie, registratie, raad, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, het gebruik, de inter-connectie, toegang en communicatie, blokkering, schrapping en vernietiging van de gegevens. De behandelingsprocedures kunnen op elektronische of niet-elektronische wijze worden uitgevoerd.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden behandeld door de medewerkers en raadgevers die gemachtigd zijn de website te beheren en die de eraan verbonden diensten ter beschikking stellen; onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting enz.) waaraan zij een onderaannemingscontract met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Indien u werkelijke opzoek bent naar vastgoed, kunnen uw gegevens pas gebruikt worden voor het toesturen van vastgoedaanbiedingen indien u uitdrukkelijk uw toestemming geeft dat uw gegevens hiervoor mogen gebruikt worden.

 

Plug-ins van sociale netwerken

Deze website gebruikt plug-ins aangeboden door de belangrijkste sociale netwerken (bijv. Facebook en Instagram). Tijdens de raadpleging van de website, kunnen de surfgegevens rechtstreeks worden overgemaakt aan de overeenkomstige sociale netwerken, zonder rechtstreekse tussenkomst van de gebruiker. De gebruikers bevestigen dat en geven hun toestemming om het beheer van de exploitatie van de sociale netwerken rechtstreeks toe te vertrouwen aan de maatschappij die ze aanbiedt. Wanneer gebruikers plug-ins gebruiken op de website (zich bijvoorbeeld via hun toegangsgegevens verbinden met een sociaal netwerk of hun accounts verbinden) klikken ze op de desbetreffende button (bijvoorbeeld de buttons 'Leuk' of 'Delen' op Facebook) of maken een verbinding met de server van dit sociaal netwerk die rechtstreeks de inhoud van de plug-in naar de browser van de gebruiker verstuurt.

Overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens van het betrokken sociaal netwerk, kan de website dus gegevens ontvangen betreffende de gebruiker en kan deze gegevens toevoegen aan de persoonsgegevens van de gebruiker die reeds werden ingezameld door haar eigen diensten. Indien de gebruiker beslist informatie te delen met de sociale netwerken, communiceert hij eveneens gegevens over bijvoorbeeld zijn voorkeuren over vastgoed, mode…. Om te verhinderen dat sociale netwerken in staat zouden zijn om persoonlijke informatie over de gebruiker in te zamelen, verzoeken wij u de toepasselijke voorwaarden op de website van deze sociale netwerken te controleren.

De website gebruikt meer bepaald:
- Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation/
- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
- Google + : https://policies.google.com/?hl=nl

 

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u de volgende rechten:

het toegangsrecht; het recht van rectificatie; het schrappingsrecht (recht op vergetelheid); het recht op verwerkingsbeperking; het recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen en informatie te vragen, kunnen de gebruikers een e-mail versturen aan het adres kimberly@afashion4realestate.com. Op een gelijkaardige wijze kunnen de gebruikers zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, ze verbeteren en schrappen.

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen over uw gegevens, kan u zich wenden tot kimberly@afashion4realestate.com

These provisions concerning the protection of data are applicable from May 25, 2018 on the use of the website "www.afashion4realestate.com (hereinafter referred to as" website ").

What kind of information does this website acquire?

Personal information (eg e-mail address, first name, name, title, address, telephone number - hereinafter referred to as 'data' or 'personal data' that are made available by users during registration on the website (eg in the context of a contact request or sending information letters), personal data sent by the internet browser of the users as soon as they have access to the website and which are recorded in the journal files, also known as the journal servers These data include: IP address (protocol address of the Internet) of the used computer, the name of the page consulted, the date and time of the visit, the used URL from which the user has access to the page, the number of transmitted data, the information message that accesses the page. confirms the identification number of the session.

For what purpose is this information acquired?

Answering the questions of the users (eg managing the contact requests, competitions, managing the contact requests of the electronic newsletters with publicity information about real estate); to enable the registration of the users on the website; the technical administration of the website and its operational functions, including the solution of technical problems, the statistical analyzes, the tests and the research; to prevent any fraud or any unlawful use on the website or related to the website; comply with the requirements of force legislation, to ensure the safety of everyone, to protect the rights and property of this website and to avoid errors, technical and security problems.

 

Nature of the provision of the personal data and consequences of the refusal

The personal data are voluntarily made available to the user. It is solely the user who decides whether he will make the personal data available and can later withdraw his consent to the processing of the personal data already made available. If you want to withdraw your information, you can let us know via kimberly@afashion4realestate.com. The revocation may result in the impossibility of using some functions on the website.

Processing modalities

The personal data of the user is only used on condition that their processing is necessary and they are only processed electronically, including for: collection, registration, organization, registration, advice, processing, modification, selection, extraction, comparison, use, the interconnection, access and communication, blocking, deletion and destruction of the data. The treatment procedures can be carried out electronically or non-electronically. Access to the data The personal data are handled by the employees and advisers who are authorized to manage the website and who make the related services available; independent service companies (eg service providers, suppliers of housing, etc.) to which it has entrusted a subcontracting contract with the handling procedure in the context of processing an order. If you are actually looking for real estate, your data can only be used for sending real estate offers if you expressly give your consent that your details may be used for this purpose.

Plug-ins from social networks

This website uses plug-ins offered by the most important social networks (eg Facebook and Instagram). During the consultation of the website, the surf data can be transferred directly to the corresponding social networks, without direct intervention of the user. The users confirm that and give their permission to entrust the management of the exploitation of the social networks directly to the society that offers them. When users use plug-ins on the website (for example by connecting their access data to a social network or connecting their accounts) they click on the relevant button (for example the buttons 'Fun' or 'Share' on Facebook) or make a connection with the server of this social network that sends the content of the plug-in directly to the browser of the user. In accordance with the conditions of use and the provisions relating to the protection of the data of the social network concerned, the website may therefore receive data concerning the user and may add this data to the personal data of the user who have already been collected by its own services. If the user decides to share information with the social networks, he also communicates information about, for example, his preferences about real estate, fashion .... In order to prevent social networks from being able to collect personal information about the user, we request that you check the applicable conditions on the website of these social networks. The website uses more specifically:

- Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation/

- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

- Google +: https://policies.google.com/?hl=en

 

Rights of the persons involved

You have the right to be informed about the processing of your personal data (eg the origin of that data, the purpose of the processing, the processing modalities). You also have the right at any time to oppose the future processing of your data, to limit the processing or to require the removal of the data. And finally you can at any time prohibit the sending of publicity media, the realization of market studies or commercial messages

 

In summary, you have the following rights: the right of access; the right of rectification; the deletion right (right to forgetfulness); the right to processing restriction; the right to data portability; the right to object to the processing of your personal data; the right of objection to the supervisory authority. In order to exercise the aforementioned rights and request information, users can send an e-mail to the address kimberly@afashion4realestate.com. In a similar way, users can at any time oppose the processing of their data, improve and delete them.

 

Contact

For questions and comments about your data, please contact kimberly@afashion4realestate.com